Ontstaansgeschiedenis van de formulieren

Bij officiële gebeurtenissen in de eredienst worden vaste teksten gebruikt. Die worden liturgische formulieren genoemd. Als de gemeente bij elkaar komt om het Heilig Avondmaal te vieren, dan wordt het avondmaalsformulier gelezen. Hierin staat wat het betekent en hoe het bediend moet worden. Formulieren zijn dus teksten die instructies bieden voor de dienaar en onderwijzing geven aan de gemeente voor belangrijke momenten in het kerkelijk leven.

Schifting tijdens de Reformatie

De liturgische formulieren zijn ontstaan rond de Reformatie. De Rooms-Katholieke kerk kent zeven sacramenten. De Reformator Johannes Calvijn hield er slechts twee over die volgens hem Bijbels waren: de doop en het avondmaal. Sacramenten zoals het vormsel (soort openbare belijdenis), de biecht, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk werden niet overgenomen in de protestante kerk. De Reformatoren zagen het huwelijk vooral als een overheidszaak, wat overigens niet betekende dat de kerk hierin geen rol speelde. Al snel ontstond daarom een handreiking (‘forme’) om het huwelijk voor de gemeente van Christus te ‘bevestigen’.

Uitbreiding tijdens de 16e eeuw

Als de Gereformeerde kerk in Nederland zich in de 16e eeuw steeds verder ontwikkelt, komt er behoefte aan meer formulieren. Synoden in die eeuw besluiten dat er ook formulieren moeten komen voor de volwassen doop (toen geheten:‘doop van bejearden’), de tucht en de bevestiging voor ambtsdragers. Vanaf ongeveer 1640 zijn in veel psalmboeken alle acht formulieren opgenomen, die nu nog steeds in alle (bevindelijk-) gereformeerde kerken gebruikt worden.

De acht liturgische formulieren

Formulier voor de kinderdoop

Dit formulier wordt het meest gebruikt en gaat terug op het algemene doopformulier uit het kerkboek van Petrus Datheen (1566). Als basis hiervoor heeft hij het formulier uit de kerkorde van Palts gebruikt.

Formulier voor de volwassendoop

Een tweede doopformulier, speciaal voor volwassenen die op latere leeftijd gedoopt willen worden. Verschillend is o.a. de vijf persoonlijke vragen die aan de dopeling gesteld worden. Dit formulier is op de Nationale Synode van Dordrecht in 1619 vastgesteld.

Formulier om het Heilig Avondmaal te houden

Het formulier om het Heilig Avondmaal te houden bevat een uitgebreid onderwijzend deel (inclusief zelfbeproeving) en een praktisch/ritueel gedeelte om de viering van het avondmaal uit te voeren. Dit formulier gaat terug op het kerkboek van Petrus Datheen (1566), die op het zijn beurt heeft ontleend aan de kerkorde van Palts.

Formulier voor de bevestiging van een predikant

Dit formulier wordt in 1586 opgesteld door de synode van 's-Gravenhage en bevat een uitgebreide uitleg van het ambt van predikant. Dat was niet overbodig net na de Reformatie: velen waren nog gewend aan de context van de paus en priesters. Naast uitleg bevat het formulier ook instructies om de predikant te bevestigen: de eerste keer met handoplegging, drie vragen waarmee de predikant zijn ambtsbelofte uitspreekt en vermaningen aan zowel de predikant als de gemeente.

Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen

Dit formulier wordt ook op de synode van 's-Gravenhage in 1586 opgesteld. Ook dit formulier bevat een uitgebreide uitleg van de ambten van ouderling en diaken. Dit was in de 16e eeuw niet overbodig: het ambt van ouderling was een nieuw ambt. Naast uitleg bevat dit formulier ook vragen waarmee de ouderling of diaken zijn ambtsbelofte aflegt en een vermaning aan zowel de nieuwe ambtsdragers, als de gemeente.

Formulier om het huwelijk te bevestigen

Het huwelijksformulier gaat terug op het kerkboek van Petrus Datheen, die het in 1566 heeft ontleend aan de kerkorde van Palts. Het formulier dat daarin staat is een combinatie van de formulieren van de kerkordes van Genève (Calvijn) en Londen. Het formulier is bedoeld om het burgerlijk huwelijk, dat voor de overheid daadwerkelijk wordt gesloten, te bevestigen in de gemeente. Inhoudelijk bevat het formulier een uitgebreide uitleg over de Bijbelse instelling en bedoeling van het huwelijk, de rol van de man en de vrouw. Na het bevestigingsmoment volgt nog een Bijbelse vermaning over de sterke band van het huwelijk en de beloften van psalm 128.

Formulier van de ban/uitsluiting

Dit formulier bevat de tekst om iemand, die niet tot inkeer wil komen van openbare zonden, voor te stellen aan de gemeente (openbaarmaking), diegene te excommuniceren en de gemeente te vermanen. Het formulier gaat terug op de synoden van Middelburg (1581) en 's-Gravenhage (1586).

Formulier voor de wederopneming

Dit formulier geeft de instructies om iemand, die geëxcommuniceerd is (door de ban), weer op te nemen als lid van de gemeente, als hij of zij tot inkeer (bekering) is gekomen. De oorsprong van dit formulier is de synode van 's-Gravenhage (1586).

Bron: Ons psalmboek - Jaco van der Knijff (ISBN 9789087184629)

origineel
HSV
17
leermodusleren