1

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer’,
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

2

Want ziet, om ’s HEEREN daân,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij grote dingen deed:
Nu is Zijn macht gebleken.

3

Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

4

Des HEEREN arm is sterk;
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
Heeft Hij verstrooid, verward,
Met alles, wat het hart,
Dier trotsen mocht bedoelen.

5

Die stout zijn op hun macht,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin Zijn Geest wil wonen.

6

Hij heeft na lang geduld,
Met goederen vervuld
Der hongerigen monden.
Hij zag geen rijken aan,
Maar heeft z’ in hunnen waan,
Gans ledig weggezonden.

7

Zijn goedheid klom ten top:
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost
Voor eeuwig had gezworen.

WDogMQpUOiBMb2Z6YW5nIHZhbiBNYXJpYToxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8tYWVvbGlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpLOiBHbQpHMiBHIEYgRyBBIEIyIHoyIHwKdzpNaWpuIHppZWwgdmVyLWhlZnQgR29kcyBlZXI7DQpCMiBjIEIgQSBHIEYyIHoyIHwKdzpNaWpuIGdlZXN0IG1hZyBibGlqIGRlbiBIZWVy4oCZLA0KQTIgQiBkIGMgQiBBMiBHMiB6MiB8Cnc6TWlqbiBaYS1saWctbWEta2VyIG5vZS1tZW4sDQpEMiBHIEYgRyBFIEQyIHoyIHwKdzpEaWUsIGluIGhhYXIgbGEtZ2VuIHN0YWF0LA0KRzIgQiBBIEIgYyBBMiB6MiB8Cnc6WmlqbiBkaWVuc3QtbWFhZ2QgbmlldCB2ZXItc21hYWR0LA0KZDIgQTIgYzIgQiBjIEEyIEcyIHoyIHxdCnc6TWFhciB2YW4gWmlqbiBndW5zdCBkb2V0IHJvZS1tZW4uCg==

Onberijmde versie Lukas 1:46-55 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot,
  2. en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
  3. omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken,
  4. want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.
  5. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen.
  6. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven.
  7. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
  8. Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden.
  9. Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken,
  10. zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Dichter:

Onberijmd: Maria, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Als de zwangere Maria naar nicht Elizabeth bezoekt (die ook zwanger is), springt de baby in de buik van Elizabeth op en profeteert ze dat Maria de moeder van de Messias wordt (Luk. 1:39-56). Maria reageert met een profetische lofzang, waarin zij God prijst en wat de geboorte van haar Zoon betekent voor de gelovige Israëlieten.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17