1

O God, zo waardig mijn gezangen,
Zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen.
De boze, die bedrog durft plegen,
Staat, wars van deugd, mij bitter tegen;
Hij heeft zijn mond wijd opgedaan,
Mij met een valse tong verraân.

2

Z’ omringden mij met boze woorden,
Die mij, als priemen, ’t hart doorboorden;
Ik werd op ’t allerfelst bestreden,
Verdrukt, mishandeld tegen reden.
’k Heb voor mijn liefde haat behaald;
Ik bad, maar ’k werd met vloek betaald.

3

Zij hebben kwaad voor goed vergolden,
Voor liefde haat mijn deugd gescholden.
Gij, God der wraak, straf dezen boze,
Stel over hem een goddeloze;
De satan bied’ hem tegenstand,
En sta aan zijne rechterhand.

4

Verklaar hem schuldig in ’t gerichte;
Verdrijf hem van Uw aangezichte;
Houdt zijn gebeden zelfs voor zonden:
Hij heeft zich tegen God verbonden.
Verkort zijn dagen; vel hem neer;
Een ander neem’ zijn ambt en eer.

5

Laat zijne kinderen als wezen,
Zijn vrouw als weduw’ hulp’loos vrezen.
Laat hier en ginds zijn kind’ren zwerven,
Steeds beed’len en de nooddruft derven,
Die ’t huisgezin, gesmaad, gevloekt,
Uit zijn verwoeste plaatsen zoekt.

6

Al wat hij heeft, hoe hij moog’ klagen,
Word’ om zijn schulden aangeslagen.
Hij zie de vrucht van al zijn sloven
Door woeste vreemdelingen roven.
Dat niemand hem in nood verblij’,
Of zijnen wezen gunstig zij.

7

Laat kwaad op kwaad zijn huis omringen;
Roei uit al zijn nakomelingen,
En dat in ’t volgende geslachte
Elk hun verstorven naam verachte.
Der vaad’ren misdaad zelfs verschaff’
Den HEERE reden tot zijn straf.

8

Dat niets uit Gods gedachtenisse
De zonde zijner moeder wisse.
Laat die door God hun toegerekend,
Gedurig staan voor Hem getekend.
Dat God daarover steeds zich belg’,
En hunnen naam van d’ aard’ verdelg’.

9

Omdat hij, tegen zijn geweten,
Het weldoen trouw’loos heeft vergeten,
En de ellendigen en armen
Vervolgd’ in plaats van zich t’ erbarmen;
Ja, den verslagene van geest
Is tot een moordenaar geweest.

10

Hij heeft den vloek op zich genomen;
Laat dan dien vloek hem overkomen.
Hij heeft geen lust gehad tot zegen,
Dies word’ die nooit van hem verkregen;
Maar dat de vloek hem overdekk’,
En tot een aak’lig kleed verstrekk’.

11

Laat dien, om al zijn handelingen,
Tot in zijn hart, als water, dringen.
Als olie, rijkelijk geschonken,
En door de beend’ren ingedronken.
Dat hem die vloek zijn deksel geev’,
En als een gordel aan hem kleev’.

12

Dit loon krijg, elk van ’s HEEREN handen,
Die zo godd’loos mij aan durft randen,
En met zijn lastertong mij doden!
Maar Gij, o HEER’, o God der goden,
Dat Uwe hand mij heil bestell’,
Doe om Uws naams wil aan mij wèl!

13

Uw gunst is groot, zij is bestendig.
Verlos mij dan, ik ben ellendig,
Nooddruftig, ’k voel mijn kracht verbroken,
Mijn hart met wond op wond doorstoken.
Ik ga gelijk de schaduw heen,
Wanneer de zon snelt naar beneên.

14

Gelijk een sprinkhaan, omgedreven,
Berg ik nu hier, dan daar, mijn leven.
Mijn knieën weig’ren mij te schragen;
En ’t afgematte lijf te dragen.
Mijn vlees is mager, uitgeteerd,
Zodat het alle vet ontbeert.

15

Al ben ik met die smart beladen,
Nog gaan zij voort met mij te smaden,
Met mij, al schimpende te groeten.
Zij schudden ’t hoofd, die mij ontmoeten.
O HEER’, help mij, die U verbeidt,
Naar Uwe goedertierenheid.

16

Opdat zij weten en belijden,
Dat Uwe hand mij wil bevrijden,
Dat Gij, o HEER’, mijn recht doet gelden.
Laat hen dan vloeken, last’ren, schelden.
Maar zegen Gij mij, o mijn God;
Gij zijt mijn erfdeel en mijn lot.

17

Beschaam hun raadslag t’ allen tijde;
Maar dat het heil Uw knecht verblijde!
Dat schande mijnen vijand dekke,
Dat schaamte hem ten kleed verstrekke,
Dat zij hem tot een mantel dien’,
Waarmee wij hem omhangen zien.

18

Ik zal den HEERop ’t hoogste prijzen,
’k Zal Hem bij velen eer bewijzen;
Want Hij zal zich gewis erbarmen
En staan ter rechterhand des armen;
Hem redden uit het snood gericht,
Waar ’t vonnis tot zijn doodstraf ligt.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMDkKTTogQwpMOiAxLzQKQzogaHlwby1kb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpLOiBEbQpHMiBBMiBGMiBEIEQgRSBHIF5GMiBHMiB6MiB8Cnc6TyBHb2QsIHpvIHdhYXItZGlnIG1pam4gZ2UtemFuLWdlbiwKQjIgQiBjIGQgZCBjIEIgQTIgRzIgejIgfAp3Olp3aWpnIG5pZXQsIGxhYXQgbWlqIG1pam4gcmVjaHQgZXItbGFuLWdlbi4KRDIgRzIgQjIgQSBHIEYgRiBFMiBEMiB6MiB8Cnc6RGUgYm8temUsIGRpZSBiZS1kcm9nIGR1cmZ0IHBsZS1nZW4sCkcyIEIyIEEyIEcgRiBHIEIyIEEgQjIgejIgfAp3OlN0YWF0LCB3YXJzIHZhbiBkZXVnZCwgbWlqIGJpdC10ZXIgdGUtZ2VuOwpkMiBCIGMgRyBCIEEyIEcyIEYyIHoyIHwKdzpIaWogaGVlZnQgemlqbiBtb25kIHdpamQgb3AtZ2UtZGFhbiwKQjIgQSBHIF5GIEcgRyBeRiBHMiB6MiB8XQp3Ok1paiBtZXQgZWVuIHZhbC1zZSB0b25nIHZlci1yYcOibi4K

Onberijmde versie Psalm 109:1-31 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester. O God mijns lofs! zwijg niet.
 2. Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan; zij hebben met mij gesproken met een valse tong.
 3. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld; ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak.
 4. Voor mijn liefde, staan zij mij tegen; maar ik was steeds in het gebed.
 5. En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde.
 6. Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand.
 7. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde.
 8. Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;
 9. Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe.
 10. En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun verwoeste plaatsen zoeken.
 11. Dat de schuldeiser aansla al wat hij heeft, en dat de vreemden zijn arbeid roven.
 12. Dat hij niemand hebbe, die weldadigheid over hem uitstrekke, en dat er niemand zij, die zijn wezen genadig zij.
 13. Dat zijn nakomelingen uitgeroeid worden; hun naam worde uitgedelgd in het andere geslacht.
 14. De ongerechtigheid zijner vaderen worde gedacht bij den HEERE, en de zonde zijner moeder worde niet uitgedelgd.
 15. Dat zij gedurig voor den HEERE zijn; en Hij roeie hun gedachtenis uit van de aarde.
 16. Omdat hij niet gedacht heeft weldadigheid te doen, maar heeft den ellendigen en den nooddruftigen man vervolgd, en den verslagene van hart, om hem te doden.
 17. Dewijl hij den vloek heeft liefgehad, dat die hem overkome, en geen lust gehad heeft tot den zegen, zo zij die verre van hem.
 18. En hij zij bekleed met den vloek, als met zijn kleed, en dat die ga tot in het binnenste van hem als het water, en als de olie in zijn beenderen.
 19. Die zij hem als een kleed, waarmede hij zich bedekt, en tot een gordel, waarmede hij zich steeds omgordt.
 20. Dit zij het werkloon mijner tegenstanders van den HEERE, en dergenen, die kwaad spreken tegen mijn ziel.
 21. Maar Gij, o HEERE Heere! maak het met mij om Uws Naams wil; dewijl Uw goedertierenheid goed is, verlos mij.
 22. Want ik ben ellendig en nooddruftig, en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond.
 23. Ik ga heen gelijk een schaduw, wanneer zij zich neigt; ik worde omgedreven als een sprinkhaan.
 24. Mijn knieen struikelen van vasten, en mijn vlees is vermagerd, zodat er geen vet aan is.
 25. Nog ben ik hun een smaad; als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd.
 26. Help mij, HEERE, mijn God! verlos mij naar Uw goedertierenheid.
 27. Opdat zij weten, dat dit Uw hand is, dat Gij het, HEERE! gedaan hebt.
 28. Laat hen vloeken, maar zegen Gij; laat hen zich opmaken, maar dat zij beschaamd worden; doch dat zich Uw knecht verblijde.
 29. Laat mijn tegenstanders met schande bekleed worden, en dat zij met hun beschaamdheid zich bedekken, als met een mantel.
 30. Ik zal den HEERE met mijn mond zeer loven, en in het midden van velen zal ik Hem prijzen.
 31. Want Hij zal den nooddruftige ter rechterhand staan, om hem te verlossen van degenen, die zijn ziel veroordelen.

Samenvatting:

Smeekgebed van David vanwege vervolging. De psalmist lijdt onder de aanvallen van kwaadaardige aanklagers die kwaad vergelden voor het goede dat hij hen heeft gedaan. De psalm bevat een uitgebreid gebed om straf (6-20) en eindigt met een gebed dat een beroep doet op Gods goedertierenheid (21-31).

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16