1

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wond’ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor ’t heidendom ten toon gespreid.

2

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER’ met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt.

3

Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev’ den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat ’s HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev’ Hem eer.

4

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
’t Gebergte vol van vreugde springen
En hupp’len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d’ aard’ te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA5OApNOiBDCkw6IDEvNApDOiBoeXBvLWlvbmlzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IEcKRzIgRSBEIEcgRyBBIGMgQjIgQTIgejIgfAp3Olppbmd0LCB6aW5ndCBlZW4gbmlldXcgZ2UtemFuZyBkZW4gSEVFLVJFLA0KZDIgQiBCIEcgYyBCMiBBMiBHMiB6MiB8Cnc6RGllbiBncm8tdGVuIEdvZCwgRGllIHdvbi1k4oCZcmVuIGRlZWQuDQpHMiBFIEQgRyBHIEEgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6WmlqbiByZWNoLXRlci1oYW5kLCB2b2wgc3Rlcmt04oCZIGVuIGUtcmUsDQpkMiBjIEIgQSBHIEcgRiBHMiB6MiB8Cnc6WmlqbiBoZWktbGln4oCZIGFybSwgd3JvY2h0IGhlaWwgbmEgbGVlZC4NCmQyIGQgYyBCMiBBMiBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3OkRhdCBoZWlsIGhlZWZ0IEdvZCBudSBkb2VuIHZlci1rb24tZGVuLA0KRDIgRyBHIEYgRSBHMiBBMiBCMiB6MiB8Cnc6TnUgaGVlZnQgSGlqIFppam4gZ2UtcmVjaC10aWctaGVpZCwNCkcyIEcgQSBCIEcgYyBjIEIyIEEyIHoyIHwKdzpabyB2bGVrLWtlLWxvb3MgZW4gb24tZ2Utc2Nob24tZGVuLg0KZDIgYyBCIEEgRyBHIEYgRzIgejIgfF0KdzpWb29yIOKAmXR+aGVpLWRlbi1kb20gdGVuIHRvb24gZ2Utc3ByZWlkLgo=

Onberijmde versie Psalm 98:1-9 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.
  2. De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.
  3. Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
  4. Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.
  5. Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
  6. Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.
  7. De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.
  8. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,
  9. Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.

Samenvatting:

Een opwekking om God een nieuw lied te zingen, omdat Hij Zijn wonderen en heil heeft bekendgemaakt voor de ogen van de heidenen, in het belang van Zijn volk Israël. Deze koningspsalm kijkt vooruit naar de messiaanse tijd, als God de wereld zal oordelen.

Te zingen bij:

  • Bij plechtige gelegenheden: Kerst
Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16