1

O God, Gij zijt mijn Toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen,
Bij ’t krieken van den dageraad.
O HEER’ mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

2

’k Heb U voorwaar in ’t heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;
Hoe blonk Uw Godd’lijk, eer alom.
Want beter dan dit tijd’lijk leven,
Is Uwe goedertierenheid;
Och, werd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d’ ere geven.

3

Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw naam mijn zang doen rijzen;
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen;
Verzadigd, als met vet en smeer;
Mijn mond zou U vol vreugd, o HEER’,
Verheffen in zijn lofgezangen.

4

Wanneer ik, op mijn legersteê,
Aan U gedenk in stille nachten;
Dan peinst mijn ziel met al haar krachten,
Hoe Gij voorheen in angst en wee,
Als mij de vijand wild’ omringen,
Mij vaardig zijt ter hulp geweest;
Dies zal ik nu ook, onbevreesd,
In schaduw van Uw vleug’len zingen.

5

Mijn ziel kleeft U standvastig aan;
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden;
Uw rechterhand, vol mogendheden,
Doet mij getroost en veilig gaan.
Maar dezen, die mijn ziel begeren,
Opdat ik tot verwoesting raak’,
Staan bloot voor Uw geduchte wraak;
Zij zullen haast ten afgrond keren.

6

Men zal die bozen, door ’t geweld
Van ’t scherp gewette zwaard, doen sneven,
En aan de vossen overgeven,
Ter prooi alom in ’t open veld.
Maar ’s Konings hart zal zich verblijden
In God, die ’t gans heelal regeert,
En elk, die heilig bij Hem zweert,
Zal Zijne trouw met roem belijden.

7

Want, hoe het ga, de logenmond
Zal nimmer straff’loos zegepralen.
God stelt der boosheid perk en palen;
De logensprekers gaan te grond’.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA2MwpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBwaHJ5Z2lzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IEQKRzIgRjIgQTIgQiBBIEcgRSBGMiB6MiB8Cnc6TyBHb2QsIEdpaiB6aWp0IG1pam4gVG9lLXZlci1sYWF0OwpEMiBBIEEgQjIgQjIgZCBkIGMyIEIyIHoyIHwKdzpNaWpuIEdvZCwgVSB6b2VrIGlrIG1ldCB2ZXItbGFuLWdlbiwKRjIgQiBCIEEyIGQyIGQgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6Wm8gcmFzIHdpaiDigJl0fm1vci1nZW4tbGljaHQgb250LXZhbi1nZW4sCkYyIEUgRCBFMiBGMiBHIEcgRjIgejIgfAp3OkJpaiDigJl0fmtyaWUta2VuIHZhbiBkZW4gZGEtZ2UtcmFhZC4KQTIgQjIgZDIgQiBHIEEgQSBHMiBGMiB6MiB8Cnc6TyBIRUVS4oCZIG1pam4gemllbCBlbiBsaS1jaGFhbSBoaWotZ2VuLApGMiBFIEQgRyBHIEYyIEUyIEQyIHoyIHwKdzpFbiBkb3JzLXRlbiBuYWFyIFUgaW4gZWVuIGxhbmQsCkQyIEUgRyBGIEQgRTIgRTIgRjIgejIgfAp3OkRhdCwgZG9yIGVuIG1hdCwgdmFuIGRyb29nLXRlIGJyYW5kdCwKQTIgQjIgQTIgRyBFIEYgQSBHMiBGMiB6MiB8XQp3OldhYXIgbmllLW1hbmQgbGEtZmUtbmlzIGthbiBrcmlqLWdlbi4K

Onberijmde versie Psalm 63:1-12 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda.
 2. O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
 3. Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer;
 4. Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.
 5. Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.
 6. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.
 7. Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.
 8. Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.
 9. Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.
 10. Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.
 11. Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel worden.
 12. Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.

Samenvatting:

Lied van David die Gods volk vertrouwen helpt te ontwikkelen in moeilijke tijden. De psalm vertrouwt erop dat dat de gelovige in staat zal zijn om in de toekomst terug te keren naar het heiligdom om daar God te loven. David schreef dit lied tijdens zijn vlucht in de woestijn van Juda (1 Sam 23:14-24:2). 

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16