1

In d’ achtb’re Godsvergaderingen
Staat God, als Richter der gedingen.
Hij oordeelt over goed en kwaad,
in ’t midden van der goden raad:
“Hoe lang zult gij van ’t richtsnoer wijken,
Een onrechtvaardig vonnis strijken,
En acht slaan op het aangezicht
Der goddelozen in ’t gericht?”

2

Toont aller goden God te vrezen;
Doet recht aan armen en aan wezen,
Rechtvaardigt hem, die billijk klaagt,
Verdrukt of arm uw hulpe vraagt;
Verlost geringen uit hun lijden,
En wilt behoeftigen bevrijden,
Rukt z’ uit der goddelozen hand;
Gerechtigheid verhoogt een land.

3

Maar ach, hier is het recht vergeten;
Men heeft noch kennis noch geweten;
Men wandelt in de duisternis;
Het wankelt al, wat zeker is;
Dies ziet men ’s aardrijks grondvest beven
’k Heb wel voorheen u d’ eer gegeven,
Dat Ik u goden heb genoemd
En als Gods kinderen geroemd!

4

Gij zult nochtans het leven derven,
En als gemene mensen sterven;
Eens storten van den stoel der eer
in ’t graf, als elk der vorsten, neer.
Sta op, o God, en wil ontwaken.
Ai, oordeel ’t aardrijk, richt de zaken;
Want Gij bezit op aard’ alom
De volkeren in eigendom.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA4MgpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBtaXhvbHlkaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKSzogRwpBMiBBIEEgQiBHIEEgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6SW4gZOKAmX5hY2h0LWLigJlyZSBHb2RzLXZlci1nYS1kZS1yaW4tZ2VuCkEyIEEgRSBHIEcgRiBEIEUyIEQyIHoyIHwKdzpTdGFhdCBHb2QsIGFscyBSaWNoLXRlciBkZXIgZ2UtZGluLWdlbi4KRDIgQSBCIEcgQSBjMiBCMiBBMiB6MiB8Cnc6SGlqIG9vci1kZWVsdCBvLXZlciBnb2VkIGVuIGt3YWFkLApFMiBGIEEgRSBHIEYyIEUyIEQyIHoyIHwKdzppbiDigJl0fm1pZC1kZW4gdmFuIGRlciBnby1kZW4gcmFhZDoKQTIgQSBjIEIgQSBCIGMgZDIgQTIgejIgfAp3OuKAnEhvZSBsYW5nIHp1bHQgZ2lqIHZhbiDigJl0fnJpY2h0LXNub2VyIHdpai1rZW4sCkEyIEEgYyBCIEEgQiBjIGQyIEEyIHoyIHwKdzpFZW4gb24tcmVjaHQtdmFhci1kaWcgdm9uLW5pcyBzdHJpai1rZW4sCmQyIGQgYyBCIEEgRzIgRjIgRTIgejIgfAp3OkVuIGFjaHQgc2xhYW4gb3AgaGV0IGFhbi1nZS16aWNodApBMiBjIEIgQSBHIEYyIEUyIEQyIHoyIHxdCnc6RGVyIGdvZC1kZS1sby16ZW4gaW4g4oCZdH5nZS1yaWNodD/igJ0K

Onberijmde versie Psalm 82:1-8 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
  2. Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
  3. Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
  4. Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
  5. Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fondamenten der aarde.
  6. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
  7. Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.
  8. Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

Samenvatting:

Deze psalm van Asaf roept een beeld op van God als Opperrechter van alle volken, die aan iedereen rekenschap vraagt van de door Hem gegeven taak om op aarde recht te spreken.

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16