1

Welzalig hij, die zich verstandig draagt
Bij een ellendig mens.
De HEER’ zal hem, wanneer hij treurt en klaagt,
Bevrijden naar zijn wens;
Behoeden en doen leven hier op aard’,
In vreê en zaligheid,
Nooit van zijn God verlaten, maar bewaard
Voor ’s vijands boos beleid.

2

De HEERzal hem, op ’t ziekbed neergestort,
Versterken door Zijn kracht;
Gij maakt, dat zelfs zijn ganse leger wordt,
Veranderd door Uw macht.
Ik heb tot God geroepen om genâ;
’k Zei in mijn angst en leed:
“Genees mij, HEER’, die bij U schuldig sta,
En tegen U misdeed”.

3

In plaats van troost, vervolgt mij ’s vijands blaam.
Zij zeggen tot elkaar:
“Waar blijft zijn dood, wanneer vergaat zijn naam?”
Komt iemand van die schaar,
Om mij te zien, dan spreekt hij vals, en smeedt
Mij kwaad, zoveel hij kan;
Als hij terug van mij naar buiten treedt,
Spreekt hij er and’ren van.

4

Zij momplen saâm, vervuld met bitt’ren haat;
Van raadslaan nimmer moe,
Bedenken zij een goddeloos verraad.
Men zegt: “Gods geselroê
Treft hem gewis, een schenddaad kleeft hem aan;
Hij ligt voor eeuwig neer;
Nu zult gij hem niet weder op zien staan,
Hersteld gelijk weleer”.

5

Zelfs hij, op wien ik voormaal heb vertrouwd,
Mijn vreê en disgenoot,
Verhief zijn hiel, en sloeg mij fier en stout,
Terwijl hij at mijn brood.
Maar Gij, o HEER’, schiet tot mijn hulpe toe;
Bewijs genâ, en red,
En richt mij op; dat ik vergelding doe,
En d’ ontrouw palen zett’.

6

Ik ken Uw gunst, ik ken Uw trouw hieraan,
Dat zich mijn vijand niet
Beroemen zal, noch ik te gronde gaan;
Wijl Gij mij bijstand biedt,
Mij onderhoudt in mijn oprechtigheid,
En, voor Uw aangezicht,
Met teed’re zorg en trouwe hulp geleidt
Naar ’t eeuwig zalig licht.

7

Looft Isrels God; roept, door all’ eeuwigheên,
Des HEEREN grootheid uit;
Dat elk met mij zijn lofzang en gebeên,
Met amen, amen sluit’.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpLOiBHbQpHMiBjIGMgQjIgYzIgZCBjIEIyIEEyIEcgfAp3OldlbC16YS1saWcgaGlqLCBkaWUgemljaCB2ZXItc3Rhbi1kaWcgZHJhYWd0CkUgRiBHIEcgXkYgRzIgejIgfAp3OkJpaiBlZW4gZWwtbGVuLWRpZyBtZW5zLgpDMiBHMiBfQTIgRyBCIGMgZDIgYzIgPUIgYyB8Cnc6RGUgSEVFUuKAmSB6YWwgaGVtLCB3YW4tbmVlciBoaWogdHJldXJ0IGVuIGtsYWFndCwKRyBHIEYgRTIgRDIgQzIgejIgfAp3OkJlLXZyaWotZGVuIG5hYXIgemlqbiB3ZW5zOwpDMiBFIEQgQzIgRzIgRyBHIF9BMiBGMiBFIHwKdzpCZS1ob2UtZGVuIGVuIGRvZW4gbGUtdmVuIGhpZXIgb3AgYWFyZOKAmSwKRyBBIEIgYyBBIEcyIHoyIHwKdzpJbiB2cmXDqiBlbiB6YS1saWctaGVpZCwKYzIgRzIgYzIgQiBHIEIgQSBHMiBGMiBFIHwKdzpOb29pdCB2YW4gemlqbiBHb2QgdmVyLWxhLXRlbiwgbWFhciBiZS13YWFyZApfQSBHIEYgRTIgRDIgQzIgejIgfF0KdzpWb29yIOKAmXN+dmlqLWFuZHMgYm9vcyBiZS1sZWlkLgo=

Onberijmde versie Psalm 41:1-14 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
 2. Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.
 3. De HEERE zal hem bewaren, en zal hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijner vijanden begeerte.
 4. De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed; in zijn krankheid verandert Gij zijn ganse leger.
 5. Ik zeide: O HEERE! wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
 6. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende: Wanneer zal hij sterven, en zijn naam vergaan?
 7. En zo iemand van hen komt, om mij te zien, hij spreekt valsheid; zijn hart vergadert zich onrecht; gaat hij uit naar buiten, hij spreekt er van.
 8. Al mijn haters mompelen te zamen tegen mij; ze bedenken tegen mij, hetgeen mij kwaad is, zeggende:
 9. Een Belialsstuk kleeft hem aan; en hij, die nederligt, zal niet weder opstaan.
 10. Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven.
 11. Maar Gij, o HEERE! wees mij genadig, en richt mij op; en ik zal het hun vergelden.
 12. Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen.
 13. Want mij aangaande, Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid, en Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid.
 14. Geloofd zij de HEERE, de God Israels, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen.

Samenvatting:

Gebed van David om genezing en genade. Deze psalm gaat over iemand die zijn verantwoordelijkheden tegenover de armen volbrengt en tóch ernstig lijdt (aan een ziekte).

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16