1

Red mij, o God, uit ’s vijands handen;
Verlos mij van de dwingelanden.
Uw heil zij, tegen ’t wreed geweld,
Mij tot een hoog vertrek gesteld.
Mijn God, ’t behaag’ U, mij t’ ontzetten;
Daar d’ overtreders van Uw wetten,
Die niet dan slinkse gangen gaan,
Bloeddorstig mij naar ’t leven staan.

2

Laat, HEER’, Uw bijstand niet vertragen;
Zie, hoe zij mijne ziel belagen.
Zij zijn doldriftig op de been,
En rukken al hun macht bijeen;
Schoon ik geen misdaad heb bedreven,
Die stof tot wraakzucht konde geven.
Waak op, ontmoet mij, en beschouw,
Hoe ’k op Uw macht alleen vertrouw.

3

Ja, ’t lust U, HEERder legerscharen,
Als Isrels God U t’ openbaren.
Ontwaak, en straf dit heidendom;
Dat niemand Uwe wraak ontkom’.
Zij trekken, trots op wanbedrijven
Waardoor zij trouw’loos ’t onrecht stijven,
De stad om, aan den avondstond,
En ieder tiert, gelijk een hond.

4

De snoodste laster stroomt d’ ontaarden
Ten mond, uit; ja, geslepen zwaarden
Zijn op hun lippen; ieder woord
Is schimp, vervloeking, wraak en moord.
“Wie hoort het?” vragen z’ onder ’t woeden;
Maar Gij, o Schutsheer aller goeden,
Zult hen belachen, en den spot
Haast drijven met al ’t heidens rot.

5

Mijn vijand roem, op zijn vermogen,
Maar ik, ik sla op U mijn ogen;
Ik wacht op Uwe hulp, o HEER’;
Gij zijt mijn hoog vertrek, mijn eer.
’k Zal God met goedertierenheden
Mij eerlang tegemoet zien treden,
En mij welhaast gewroken zien,
Aan hen, die listig mij bespiên.

6

Beroof hen niet terstond van ’t leven,
Opdat mijn volk, van angst ontheven,
Uw oordeel tevens niet vergeet’.
Uw macht’ als Gij ter vierschaar treedt,
Doe elk van hen als balling zwerven,
En, ’t kwaad ten spiegel, schand’lijk sterven;
Ja, werp, o God, mijn Schild, hen neer,
Als trotse schenders Uwer eer.

7

Men neem’ hen, daar hun lastermonden
En valse lippen ’t hart doorwonden,
Gevangen in hun hovaardij.
Vergeld hun vloek, hun razernij,
De leugens, die zij snood verdichten.
’t Betaamt U, hen gestreng te richten;
Verteer z’ in grimmigheid; Uw kracht;
Verteer’, verdelg, dat snood geslacht.

8

Laat hen eerlang bij d’ uitkomst weten,
Dat God als Heerser is gezeten,
In Jakobs erf, daar ’t kwade weert;
Ja, tot aan ’s aardrijks eind regeert.
Laat, als het licht begint te dalen,
Hen wederkeren, zoeken, dwalen,
Vol ongeduld’ van pad tot pad,
Als honden tierend om de stad.

9

Laat hen, o God, om spijs verlegen,
Omzwerven, en op nare wegen,
Vernachten in de duisternis;
Schoon geen van hen verzadigd is,
Maar ik zal U mijn sterkte noemen,
Uw goedheid ’s morgens vrolijk roemen,
En zingen, met een dankb’ren geest:
“Gij zijt mijn hoog vertrek geweest”.

10

Ik zal, omdat G’ in bange dagen
Mijn toevlucht waart, van U gewagen;
Van U, mijn sterkte, zij mijn zang
En snarenspel, mijn leven lang.
Ik heb in nood, aan God verbonden,
In Hem mijn hoog vertrek gevonden;
In God, wiens goedertierenheid,
Zich over mij heeft uitgebreid.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA1OQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpkMiBBIEEgZCBkIGMgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc6UmVkIG1paiwgbyBHb2QsIHVpdCDigJlzfnZpai1hbmRzIGhhbi1kZW47CkEyIEIgZCBjIEEgYyBjIEIyIEEyIHoyIHwKdzpWZXItbG9zIG1paiB2YW4gZGUgZHdpbi1nZS1sYW4tZGVuLgpGMiBHIF9CIEEgRiBBMiBHMiBGMiB6MiB8Cnc6VXcgaGVpbCB6aWosIHRlLWdlbiDigJl0fndyZWVkIGdlLXdlbGQsCkEyIEYgRiBEIEYgRzIgRTIgRDIgejIgfAp3Ok1paiB0b3QgZWVuIGhvb2cgdmVyLXRyZWsgZ2Utc3RlbGQuCkQyIEYgRyBBMiBjMiBBIEcgRjIgRTIgejIgfAp3Ok1pam4gR29kLCDigJl0fmJlLWhhYWfigJkgVSwgbWlqIHTigJl+b250LXpldC10ZW47CkEyIEYgRyBBIEIgYyBkIEIyIEEyIHoyIHwKdzpEYWFyIGTigJl+by12ZXItdHJlLWRlcnMgdmFuIFV3IHdldC10ZW4sCkEyIGQgZCBjIGMgZDIgQjIgQTIgejIgfAp3OkRpZSBuaWV0IGRhbiBzbGluay1zZSBnYW4tZ2VuIGdhYW4sCkYyIEcgQSBEIEcgRjIgRTIgRDIgejIgfF0KdzpCbG9lZC1kb3Itc3RpZyBtaWogbmFhcn7igJl0IGxlLXZlbiBzdGFhbi4K

Onberijmde versie Psalm 59:1-18 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Altascheth; toen Saul gezonden had, die zijn huis bewaren zouden, om hem te doden.
 2. Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.
 3. Red mij van de werkers der ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds.
 4. Want zie, zij leggen mijner ziel lagen; sterken rotten zich tegen mij; zonder mijn overtreding, en zonder mijn zonde, o HEERE!
 5. Zij lopen en bereiden zich zonder mijn misdaad; waak op mij tegemoet, en zie.
 6. Ja, Gij HEERE, God der heirscharen, God Israels! ontwaak, om al deze heidenen te bezoeken; wees niemand van hen genadig, die trouwelooslijk ongerechtigheid bedrijven. Sela.
 7. Tegen den avond keren zij weder, zij tieren als een hond, en zij gaan rondom de stad.
 8. Zie, zij storten overvloediglijk uit met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen; want wie hoort het?
 9. Maar Gij, HEERE! zult hen belachen; Gij zult alle heidenen bespotten.
 10. Tegen zijn sterkte zal ik op U wachten; want God is mijn Hoog Vertrek.
 11. De God mijner goedertierenheid zal mij voorkomen; God zal mij op mijn verspieders doen zien.
 12. Dood hen niet, opdat mijn volk het niet vergete; doe hen omzwerven door Uw macht, en werp hen neder, o Heere, ons Schild!
 13. Om de zonde huns monds, om het woord hunner lippen; en laat hen gevangen worden in hun hoogmoed; en om den vloek, en om de leugen, die zij vertellen.
 14. Verteer hen in grimmigheid; verteer hen, dat zij er niet zijn, en laat hen weten, dat God heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde. Sela.
 15. Laat hen dan tegen de avond wederkeren, laat hen tieren als een hond, en rondom de stad gaan;
 16. Laat hen zelfs omzwerven om spijs; en laat hen vernachten, al zijn zij niet verzadigd.
 17. Maar ik zal Uw sterkte zingen, en des morgens Uw goedertierenheid vrolijk roemen, omdat Gij mij een Hoog Vertrek zijt geweest, en een Toevlucht ten dage, als mij bange was.
 18. Van U, o mijn Sterkte! zal ik psalmzingen; want God is mijn Hoog Vertrek, de God mijner goedertierenheid.

Samenvatting:

Smeekbede van David toen Saul opdracht had gegeven om David thuis vast te houden en hem te doden (1 Sam. 19:11-17). De psalm bestaat uit twee gedeelten: het eerste deel (2-11a) gaat over de wanhoop van de psalmdichter en vraagt hij om hulp en het tweede deel (11b-18) gaat over het vertrouwen in God en de vaste overtuiging op redding.

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16