1

Neem Isrels Herder, neem ter oren;
Die Jozefs kroost, door U verkoren,
Als schapen gunstig hebt geleid;
Die enen troon van heiligheid
U tussen Cherubs hebt gesticht;
Verschijn weer blinkend met Uw licht.

2

Die glans straal’ Efraïm in d’ ogen;
Toon Benjamin Uw groot vermogen;
Verlos Manasse tot Uw eer.
Getrouwe Herder, breng ons weêr;
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend’ aangezicht.

3

Hoe lang, o HEERder legermachten,
Verwerpt Gij, toornig, onze klachten?
Hoe lang verlaat G’ ons in den nood?
Gij spijst Uw volk met tranenbrood;
Gij drenkt het in zijn jammerstaat,
Met tranen, uit een volle maat.

4

in ’t bitter leed, dat wij verduren,
Zien w’ ons aan onze nageburen;
Helaas, door U ten schimp gesteld,
Ons door hun twisten neergeveld.
Wij zien, daar ons hun haat vertreedt,
Hen spotten om ons harteleed.

5

Laat ons, o God der legermachten,
Niet vrucht’loos op Uw bijstand wachten.
Ga onzen haat’ren zelf te keer;
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons; toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.

6

Gij vondt in ons een welbehagen;
Gij bracht, o God, in vroeger dagen,
Uw wijnstok uit Egypteland
Gij zelf hebt gunstig hem geplant,
Voor hem de volken uitgeroeid,
Hem plaats bereid, hem mild besproeid.

7

Hij heeft zijn wortels uitgeschoten;
De bergen werden door zijn loten,
Als waren ’t ceed’ren, overdekt;
Hij heeft zijn ranken uitgestrekt,
In zijnen bloei en frissen staat,
Tot aan de zee, tot aan d’ Eufraat.

8

Waarom hebt Gij zijn muur verbroken,
Hem van Uw zorg en hulp verstoken?
Men plukt, men trapt hem met den voet.
Het boszwijn heeft hem omgewroet;
Het wild gediert’ hem afgeweid;
Daar ’t zich door ’t ganse land verspreid.

9

Keer weer, o God der legermachten,
Tot ons, die op Uw bijstand wachten.
Zie uit den hogen hemel neer,
Herstel Uw wijnstok als weleer,
Den stam ter liefd’ Uws Zoons geplant,
Dien Gij gesterkt hebt door Uw hand.

10

Hij ligt verbrand en afgehouwen.
Als Gij verwoest, wie zal dan bouwen?
Uw hand zij over ’s mensen Zoon,
Dien G’ U gesterkt hebt tot den troon;
Zo leven wij, door U bevrijd,
Altoos aan Uwen dienst gewijd.

11

Behoud ons, HEERder legermachten,
Zo zullen w’ ons voor afval wachten;
Zo knielen w’ altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA4MApNOiBDCkw6IDEvNApDOiBkb3Jpc2NoClM6IMKpIDIwMjEgLSBsaXR1cmdpZS5udQpROiAxNDAKJSVNSURJIHByb2dyYW0gMQpEMiBEIF5DIEQgRiBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Ok5lZW0gSXMtcmVscyBIZXItZGVyLCBuZWVtIHRlciBvLXJlbjsKQTIgRyBFIEcgRiBEIEYgRTIgRDIgejIgfAp3OkRpZSBKby16ZWZzIGtyb29zdCwgZG9vciBVIHZlci1rby1yZW4sCkEyIGMgZCBBMiBGMiBHIEcgQTIgejIgfAp3OkFscyBzY2hhLXBlbiBndW4tc3RpZyBoZWJ0IGdlLWxlaWQ7CkEyIGMgZCBBMiBGMiBHIEcgQTIgejIgfAp3OkRpZSBlLW5lbiB0cm9vbiB2YW4gaGVpLWxpZy1oZWlkCkEyIGMgQiBBIEcyIEYyIEUgRjIgejIgfAp3OlUgdHVzLXNlbiBDaGUtcnVicyBoZWJ0IGdlLXN0aWNodDsKX0IyIEcyIEEyIEYgRCBHMiBFMiBEMiB6MiB8XQp3OlZlci1zY2hpam4gd2VlciBibGluLWtlbmQgbWV0IFV3IGxpY2h0Lgo=

Onberijmde versie Psalm 80:1-20 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Voor den opperzangmeester, op Schoschannim; een getuigenis, een psalm van Asaf.
 2. O Herder Israels! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.
 3. Wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraim, en Benjamin, en Manasse, en kom tot onze verlossing.
 4. O God! breng ons weder, en laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
 5. O HEERE, God der heirscharen! hoe lang zult Gij roken tegen het gebed Uws volks?
 6. Gij spijst hen met tranenbrood, en drenkt hen met tranen uit een drieling.
 7. Gij hebt ons onzen naburen tot een twist gesteld, en onze vijanden spotten onder zich.
 8. O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij verlost worden.
 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en hebt denzelven geplant;
 10. Gij hebt de plaats voor hem bereid, en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft.
 11. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest, en zijn ranken waren als cederbomen Gods.
 12. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee, en zijn scheuten tot aan de rivier.
 13. Waarom hebt Gij zijn muren doorgebroken, zodat allen, die den weg voorbijgaan, hem plukken?
 14. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet, en het wild des velds heeft hem afgeweid.
 15. O God der heirscharen! keer toch weder; aanschouw uit den hemel, en zie, en bezoek dezen wijnstok,
 16. En den stam, dien Uw rechterhand geplant heeft, en dat om den zoon, dien Gij U gesterkt hebt!
 17. Hij is met vuur verbrand; hij is afgehouwen; zij komen om van het schelden Uws aangezichts.
 18. Uw hand zij over den man Uwer rechterhand, over des mensen zoon, dien Gij U gesterkt hebt.
 19. Zo zullen wij van U niet terugkeren; behoud ons in het leven, zo zullen wij Uw Naam aanroepen.
 20. O HEERE, God der heirscharen! breng ons weder; laat Uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.

Samenvatting:

Smeekgebed van Asaf in een tijd van tegenspoed. Het noordelijke rijk van Israël is door een vijand verwoest. De psalmdichter smeekt God om het volk weer zijn oude glorie te geven.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16