1

’t Behaag’ U, HEER’, naar mijn gebed,
Geschrei en goede zaak te horen!
’k Vermoei met geen bedrog Uw oren;
Dat heeft mijn lippen niet besmet.
Vergun mij dan mijn klacht t’ ontvouwen;
Laat voor Uw heilig aangezicht,
Mijn recht gesteld zijn in het licht,
Uw oog de billijkheid aanschouwen.

2

Gij toetstet mij bij dag en nacht;
Gij vondt mij trouw, in vreugd’ of smarte.
De mond sprak steeds de taal van ’t harte,
Door beiden is hun plicht betracht,
Wat ook de zondaar aan moog’ vangen.
Ik heb voor zijn afschuw’lijk pad
Een haat, een afkeer opgevat;
Ik gruw van zijn verkeerde gangen.

3

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, ’k blijf op U wachten,
Omdat G’, o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

4

Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden.
Voor ’s vijands macht en vrees’lijk woeden,
En hen beschermt in ’t grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;
Bewaar m’ als d’ appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleug’len dekken.

5

Zo zoeken mij vergeefs, o God,
De bozen, die mij fier omringen,
Mijn haters, die mij stout bespringen,
En juichen om mijn naad’rend lot;
Zij zijn met vet als overtogen,
Hun mond is vol van hovaardij,
Hun list en macht omsin’glen mij;
Zij duiken, loerend met hun ogen.

6

Geen leeuw is heter op de jacht;
Geen jonge leeuw kan, in zijn kuilen,
Met meerder list het oog ontschuilen,
Dan hij, die mij ter prooi verwacht.
Beschaam het aangezicht dier bozen.
Uw grimmigheid vell’ hen ter neer.
Bevrijd mij met Uw zwaard, o HEER’,
Van ’t snood geweld der goddelozen.

7

Red mij van hen, die ’t ruim genot
Der wereld voor hun heilgoed achten;
Geen deel, dan in dit leven, wachten,
En maken van den buik hun god.
Van hen, die weelde, schatten, staten,
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot;
Verliezen moeten met den dood,
En hunnen kind’ren overlaten.

8

Maar, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen;
U in gerechtigheid aanschouwen;
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxNwpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBwaHJ5Z2lzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IEQKRzIgRjIgQTIgQiBBIEcgRSBGMiB6MiB8Cnc64oCZdH5CZS1oYWFn4oCZIFUsIEhFRVLigJksIG5hYXIgbWlqbiBnZS1iZWQsDQpEMiBBIEEgQjIgQjIgZCBkIGMyIEIyIHoyIHwKdzpHZS1zY2hyZWkgZW4gZ29lLWRlIHphYWsgdGUgaG8tcmVuIQ0KRjIgQiBCIEEyIGQyIGQgYyBCMiBBMiB6MiB8Cnc64oCZa35WZXItbW9laSBtZXQgZ2VlbiBiZS1kcm9nIFV3IG8tcmVuOw0KRjIgRSBEIEUyIEYyIEcgRyBGMiB6MiB8Cnc6RGF0IGhlZWZ0IG1pam4gbGlwLXBlbiBuaWV0IGJlLXNtZXQuDQpBMiBCMiBkMiBCIEcgQSBBIEcyIEYyIHoyIHwKdzpWZXItZ3VuIG1paiBkYW4gbWlqbiBrbGFjaHQgdOKAmX5vbnQtdm91LXdlbjsNCkYyIEUgRCBHIEcgRjIgRTIgRDIgejIgfAp3OkxhYXQgdm9vciBVdyBoZWktbGlnIGFhbi1nZS16aWNodCwNCkQyIEUgRyBGIEQgRTIgRTIgRjIgejIgfAp3Ok1pam4gcmVjaHQgZ2Utc3RlbGQgemlqbiBpbiBoZXQgbGljaHQsDQpBMiBCMiBBMiBHIEUgRiBBIEcyIEYyIHoyIHxdCnc6VXcgb29nIGRlIGJpbC1saWprLWhlaWQgYWFuLXNjaG91LXdlbi4K

Onberijmde versie Psalm 17:1-15 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een gebed van David. HEERE! hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrei, neem ter ore mijn gebed, met onbedriegelijke lippen gesproken.
 2. Laat mijn recht van voor Uw aangezicht uitgaan, laat Uw ogen de billijkheden aanschouwen.
 3. Gij hebt mijn hart geproefd, des nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets; hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet.
 4. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij, naar het woord Uwer lippen, gewacht voor de paden des inbrekers;
 5. Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.
 6. Ik roep U aan, omdat Gij mij verhoort; o God! neig Uw oor tot mij; hoor mijn rede.
 7. Maak Uw weldadigheden wonderbaar, Gij, Die verlost degenen, die op U betrouwen, van degenen, die tegen Uw rechterhand opstaan!
 8. Bewaar mij als het zwart des oogappels, verberg mij onder de schaduw Uwer vleugelen,
 9. Voor het aangezicht der goddelozen, die mij verwoesten, mijner doodsvijanden, die mij omringen.
 10. Met hun vet besluiten zij zich, met hun mond spreken zij hovaardelijk.
 11. In onzen gang hebben zij ons nu omsingeld, zij zetten hun ogen op ons ter aarde nederbukkende.
 12. Hij is gelijk als een leeuw, die begeert te roven, en als een jonge leeuw, zittende in verborgen plaatsen.
 13. Sta op, HEERE, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder; bevrijd mijn ziel met Uw zwaard van den goddeloze;
 14. Met Uw hand van de lieden, o HEERE! van de lieden, die van de wereld zijn, welker deel in dit leven is, welker buik Gij vervult met Uw verborgen schat; de kinderen worden verzadigd, en zij laten hun overschot hun kinderkens achter.
 15. Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.

Samenvatting:

Smeekgebed van David, naar aanleiding van vervolging. David betuigt zijn rechtvaardigheid en smeekt God om bevrijding en bescherming.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16