1

Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez’ woorden horen deed:

2

“Ik ben de HEER’, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij’,
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij!

3

Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de HEER’, een ijv’rig God;
’k Straf dien in drie en vier geslachten:
Maar schenk Mijn dienaars ’t zaligst lot.

4

Misbruikt geenszins den Naam des HEEREN;
Zweert nimmer enen valsen eed;
Want hun, die Zijnen Naam onteren,
Is Zijn getergde wraak gereed.

5

Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den sabbat, na zesdaagse vlijt:
God schiep ’t heelal in zoveel dagen,
En heeft den sabbat Zich gewijd.

6

Gij zult uw ouders need’rig eren,
Opdat uw God, die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog’ vermeren,
In ’t land, dat Zijne hand u geeft!

7

Gij zult niet doodslaan, noch u wreken!
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed!
Gij zult geen vals getuig’nis spreken,
Bemint elk met een vroom gemoed!

8

Uw hart zal nimmer iets begeren,
Van alles, wat uws naasten is.
Uw ziel zal, als uw mond, God eren,
En houden Zijn getuigenis.”

9

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten;
Om die te doen uit dankbaarheid.

WDogMQpUOiBUaWVuIGdlYm9kZW46MQpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBoeXBvLWlvbmlzY2gKUzogwqkgMjAyNCAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxNgpLOiBHCkcyIEcgQSBCMiBCIGMyIGMgQjIgQTIgejIgfAp3Ok1pam4gemllbCwgaGVyLWRlbmsgbWV0IGhlaS1saWcgYmUtdmVuLApCMiBjIEIgQSBHIEYyIEcyIEEyIHoyIHwKdzpIb2UgR29kLCBtZXQgbWEtamVzLXRlaXQgYmUta2xlZWQsCmQyIGMgQiBBMiBGMiBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Olppam4gd2V0IG9wIEhvLXJlYiBoZWVmdCBnZS1nZS12ZW4sCkIyIGMgQiBBIEcgQjIgQTIgRzIgejIgfF0KdzpXYWFyIEhpaiBkZWV64oCZIHdvb3ItZGVuIGhvLXJlbiBkZWVkOgo=

Onberijmde versie Exodus 20:1-17 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Toen sprak God al deze woorden:
 2. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
 3. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
 4. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
 5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
 6. maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
 7. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
 8. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
 9. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
 10. maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
 11. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
 13. U zult niet doodslaan.
 14. U zult niet echtbreken.
 15. U zult niet stelen.
 16. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
 17. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Dichter:

Onberijmd: Onbekend, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

 De Tien Geboden zijn tien wetten in de Bijbel, die God vlak na de uittocht uit Egypte aan het volk Israël gaf. De eerste vier geboden hebben betrekking op de relatie met God. De daaropvolgende zes geboden gaan over de relatie tussen mensen onderling. Jezus heeft de wet ook zo samengevat: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.

Te zingen bij:

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17