1

’k Heb lang den HEER’ in mijnen druk verwacht,
En Hij heeft zich tot mij geneigd.
Ik riep, door nood op nood bedreigd,
Hij gaf gehoor aan mijne jammerklacht.
Mij, in den kuil verzonken,
Mij heeft Hij hulp geschonken,
Gevoerd uit modd’rig slijk;
Mij op een rots gezet,
Waar ik, met vasten tred,
Die jammerkolk ontwijk.

2

Hij geeft m’ opnieuw een danklied tot Zijn eer,
Een lofzang. Velen zullen ’t zien,
En God eerbiedig hulde biên;
Hem vrezen, en vertrouwen op den HEER’.
Wel hem, die ’t Opperwezen
Dus kinderlijk mag vrezen,
Op Hem vertrouwen stelt,
En, in gevaar, geen kracht
Van ijd’le trotsaards wacht,
Van leugen of geweld.

3

Mijn God, Gij hebt Uw wond’ren groot gemaakt;
Wie is ’t, die ’t onbepaald getal
Van Uw gedachten melden zal?
Wat geest zo vlug, wat tong zo welbespraakt?
Geen slachtvee, geen altaren,
Vol spijs ten offer, waren
Het voorwerp van Uw lust.
Gij hebt mij naar Uw woord,
Mijn oren doorgeboord,
En ’t lichaam toegerust.

4

Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom, o HEER’;
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld,
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen.
Mijn liefd’ en ijver brandt;
Ik draag Uw heil’ge wet,
Die Gij den sterv’ling zet,
In ’t binnenst’ ingewand”.

5

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid:
’k Bedwing mijn tong en lippen niet.
Gij weet het, HEER’, die alles ziet
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid.
Uw waarheid doe ik horen;
Uw heil, den mens beschoren,
Vloeit daag’lijks uit mijn mond.
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord
En Godsgeheimen, hoort
Uw talrijk volk in ’t rond.

6

G’ onthoudt, o HEER’, dan Uw barmhartigheên,
Mij nooit in knellend zielsgevaar,
Dat mij Uw gunst en trouw bewaar’,
Daar ik door ramp op ramp mij vind bestreên.
Ik voel mij aangegrepen,
Door zonden fel benepen,
Een heir niet t’ overzien,
Die ik veel minder dan
Mijn hoofdhaar tellen kan;
Zij doen mijn krachten vliên.

7

’t Behaag’ U mij te redden uit den nood;
O HEER’, bied vaardig onderstand,
En overstort met schaamt’ en schand’
Hen, die mijn ziel vervolgen tot den dood;
Laat z’ achterwaarts gedreven,
Met schand’ in ’t vluchten sneven,
Wier lust is in mijn kwaad.
Verwoesting zij het loon,
Voor al den schimp en hoon
Van hem, die mij versmaadt.

8

Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER’,
Die naar U zoeken t’ elken stond’;
Leg steeds Uw vrienden in den mond:
“Den groten God zij eeuwig lof en eer!”
Schoon ’k arm ben en ellendig,
Denkt God aan mij bestendig;
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,
Mijn Redder, o mijn God,
Bestierder van mijn lot,
Vertoef niet, hoor mijn klacht.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0MDoxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8tZG9yaXNjaApTOiDCqSAyMDI0IC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IERtCkQyIEQgRCBGMiBHMiBCIEEyIEcyIF5GIEcyIHoyIHwKdzrigJlrfkhlYiBsYW5nIGRlbiBIRUVS4oCZIGluIG1pai1uZW4gZHJ1ayB2ZXItd2FjaHQsCkcyIEIgQiBBIEEgRzIgRzIgRjIgejIgfAp3OkVuIEhpaiBoZWVmdCB6aWNoIHRvdCBtaWogZ2UtbmVpZ2QuCkIyIEEgRyBGIEQgRjIgRzIgRDIgejIgfAp3OklrIHJpZXAsIGRvb3Igbm9vZCBvcCBub29kIGJlLWRyZWlnZCwKRzIgQjIgYzIgZCBCIGMgZCBCMiBBMiBHMiB6MiB8Cnc6SGlqIGdhZiBnZS1ob29yIGFhbiBtaWotbmUgamFtLW1lci1rbGFjaHQuCkQyIEcgRyBGIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Ok1paiwgaW4gZGVuIGt1aWwgdmVyLXpvbi1rZW4sCkQyIEcgRyBGIEYgRTIgRDIgejIgfAp3Ok1paiBoZWVmdCBIaWogaHVscCBnZS1zY2hvbi1rZW4sCmQyIGMgQiBCIEEgQjIgejIgfAp3OkdlLXZvZXJkIHVpdCBtb2QtZOKAmXJpZyBzbGlqazsKQjIgQiBCIEEyIEcyIEYyIHoyIHwKdzpNaWogb3AgZWVuIHJvdHMgZ2UtemV0LApCMiBCIEIgQTIgRzIgRjIgejIgfAp3OldhYXIgaWssIG1ldCB2YXMtdGVuIHRyZWQsCkQyIEUgRyBHIF5GIEcyIHoyIHxdCnc6RGllIGphbS1tZXIta29sayBvbnQtd2lqay4K

Onberijmde versie Psalm 40:1-18 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, voor de koorleider.
 2. Lang heb ik de HEERE verwacht,
  en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
 3. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
  uit modderig slijk;
  Hij zette mijn voeten op een rots
  en maakte mijn schreden vast.
 4. Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
  een lofzang voor onze God.
  Velen zullen het zien en vrezen,
  en op de HEERE vertrouwen.
 5. Welzalig de man
  die op de HEERE zijn vertrouwen stelt,
  en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn
  of afdwalen naar leugen.
 6. HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan,
  en Uw gedachten, die U over ons hebt.
  Men kan ze voor U niet uiteenzetten.
  Zou ik ze verkondigen en uitspreken,
  dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen.
 7. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
  U hebt Mijn oren doorboord;
  brandoffer en zondoffer
  hebt U niet geëist.
 8. Toen zei Ik: Zie, Ik kom,
  in de boekrol is over Mij geschreven.
 9. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen;
  Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
 10. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid
  in de grote gemeente;
  zie, mijn lippen belet ik niet.
  Ú, HEERE, weet het!
 11. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
  Uw waarheid en Uw heil verkondig ik.
  Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet
  in de grote gemeente.
 12. HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
  laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
 13. Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;
  mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,
  en ik heb ze niet kunnen overzien.
  Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,
  en mijn hart heeft mij verlaten.
 14. Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;
  HEERE, kom mij spoedig te hulp.
 15. Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
  wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
  laat terugwijken en te schande worden
  wie vreugde vinden in mijn onheil.
 16. Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
  wie tegen mij zeggen: Haha!
 17. Laat in U vrolijk en verblijd zijn
  allen die U zoeken;
  laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
  De HEERE is groot!
 18. Ík ben wel ellendig en arm,
  maar de Heere denkt aan mij.
  U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;
  mijn God, wacht niet langer!

Dichter:

Onberijmd: David, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Het eerste deel van de psalm is een dankgebed voor de vele zegeningen die de zanger (David) ontvangen heeft van God. Het tweede deel is een smeekgebed om Gods hulp in een nieuwe noodsituatie.

Te zingen bij:

Messiaanse psalm

Deze psalm bevat één of meerdere profetieën die door Jezus Christus, de Zoon van God, zijn vervuld tijdens Zijn geboorte, leven op aarde of Zijn lijden en sterven aan het kruis. In de onberijmde tekst zijn deze rood weergegeven.

Bekijk de profetie en de vervulling op messias.nu

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden in de klassieke liturgische formulieren voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17