1

Dus heeft de HEER’ tot mijnen Heer’ gesproken:
“Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht Uws vijands heb verbroken,
En u zijn nek tot ene voetbank zij”.

2

Uit Sion zal de HEERUw scepter zenden,
Den scepter van Uw oppermogendheid,
En zeggen: “Heers tot ’s werelds uiterst’ enden,
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt”.

3

Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad.
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden,
Geboren uit den vroegen dageraad.

4

U heeft de HEER’, Wien ’t nooit berouwt, gezworen:
“’k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn naam ten prijs,
In Mijnen raad het priesterambt beschoren,
Dat eeuwig duurt naar Melchizédeks wijs”.

5

De HEERzal steeds Uw rechterhand verzellen,
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan,
En koningen, die tegen U zich stellen,
Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan.

6

Hij zal naar ’t recht de woeste heid’nen richten,
Met lijken ’t veld bezaaien door Zijn hand.
Zijn strijdb’re hand zal straks het hoofd doen zwichten,
’t Weerbarstig hoofd van een zeer machtig land.

7

Hij zal op weg eens drinken uit de beken,
Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit’ ontziet;
Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,
Met eer bekroond in ’t Godd’lijk rijksgebied.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMTAKTTogQwpMOiAxLzQKQzogaHlwby1hZW9saXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKSzogR20KRzIgXkYgRyBBMiBCMiBjIGQgYyBCIEEyIEcyIHoyIHwKdzpEdXMgaGVlZnQgZGUgSEVFUuKAmSB0b3QgbWlqLW5lbiBIZWVy4oCZIGdlLXNwcm8ta2VuOgpCMiBBIEcgXkYyIEcyIEEgRyBHIF5GIEcyIHoyIHwKdzrigJxaaXQgb3AgZGVuIHRyb29uIHRlciByZWNoLXRlci1oYW5kIG5hYXN0IE1paiwKRDIgRyBHIF5GMiBHMiBCIEEgRyA9RiBFMiBEIHwKdzpUb3QgSWsgZGUgbWFjaHQgVXdzIHZpai1hbmRzIGhlYiB2ZXItYnJvLWtlbiwKRiBHIEEgQjIgQjIgYyBHIEIyIEEyIEcyIHoyIHxdCnc6RW4gdSB6aWpuIG5layB0b3QgZS1uZSB2b2V0LWJhbmsgemlq4oCdLgo=

Onberijmde versie Psalm 110:1-7 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
  2. De HEERE zal de scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.
  3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.
  4. De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
  5. De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.
  6. Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.
  7. Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Samenvatting:

Deze psalm van David heeft een messiaans karakter. De psalmist kondigt een Koning aan, in Wie het priester- en koningschap samenkomen, vergelijkbaar met Melchizedek. Dit was in het Oude Testament niet mogelijk, omdat beide personen uit andere stammen kwamen (Juda en Levi), daarom gaat het in deze profetische psalm over de Messias.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16