1

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’,
En brullend klaag in d’ angsten die ik lij’?
Dus fel geslagen?
’t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen.
Gij antwoordt niet;
’t Zij ik des nachts moog’ kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen,
In mijn verdriet.

2

’k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER’,
En hebt Uw huis, den zetel Uwer eer.
Bij Isrel, daar Uw lof klinkt keer op keer,
In gunst doen bouwen.
Op U stond vast der vaderen betrouwen:
Gij zaagt hen aan,
Gij hebt, wanneer z’ in noden
Tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden,
Hen bijgestaan.

3

U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot,
En zijn gered; zij hebben in hun nood
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood,
Na hun gebeden.
Maar ik, ik ben een worm, van elk vertreden;
Een worm, geen man;
Een spot en smaad van mensen;
Wien ’t boze volk, naar zijn baldadig wensen,
Beschimpen kan.

4

Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe.
Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe,
Daar ik ’t gebed tot God vertrouwend doe,
Moet ik nog horen:
“Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig’ oren
Verleen’, hem redd’;
Dat die nu hulp doe komen
En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen,
In ruimte zet’”.

5

Gij immers, HEER’, Gij zijt het, door Wiens macht
Ik uit den buik weleer ben voortgebracht.
Aan ’s moeders borst vertrouwd’ ik op Uw kracht
Van ganser harte.
Zij wierp mij reeds op U, in barenssmarte
Gans onbevreesd;
’k Mocht nauw’lijks ’t licht aanschouwen,
Of Gij, Gij zijt, o grond van mijn vertrouwen,
Mijn God geweest.

6

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;
’k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij’,
Geen hulp te wachten.
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,
En fel verwoed,
Omringt m’ aan alle zijden.
Mijn God, hoe zwaar, hoe smart’lijk valt dit lijden
Voor mijn gemoed!

7

Zij rukken aan, met opgesperden mond,
Gelijk een leeuw, al brullend in het rond.
Ik vloei daarheen als waat’ren op den grond,
Die zich verspreiden.
Mijn beend’ren zijn in mij vaneen gescheiden,
O dood’lijk uur,
Wat hitte doet mij branden!
Mijn hart is week, en smelt in d’ ingewanden,
Als was voor ’t vuur.

8

Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd.
Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd.
Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd
in ’t stof doen bukken.
Want van rondom zie ’k honden samenrukken;
Een muitgespan
Heeft mij ter prooi verkoren,
Mijn handen en mijn voeten doen doorboren,
Zo fel het kan.

9

Mijn beend’ren kan ik tellen, een voor een.
Hun boos gezicht beschouwt dit weltevreên.
Z’ ontzien zich niet, om met mijn tegenheên,
Hun geest te strelen,
En onder zich mijn kleed’ren te verdelen;
Verhard in ’t kwaad,
Kan hun geen spel verdrieten.
Zij werpen ’t lot, wat ieder zal genieten
Van mijn gewaad.

10

Maar Gij, o HEER’, tot Wien mijn ziel zich keert,
Sta niet van ver; mijn God, die ’t al regeert.
Ai, haast U toch ter hulp; ik word verteerd
Door al d’ ellenden.
Red mijne ziel van ’t zwaard dier boze benden,
Die schrikklijk woên;
Ai, red haar uit hun handen,
Daar z’ eenzaam ducht ’t geweld des honds, wiens tanden
Haar sidd’ren doen.

11

Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert.
Verhoor mij, HEER’, en red mij van ’t gediert’,
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henen zwiert;
Mij staat naar ’t leven,
Dan word Uw naam door mij met roem verheven;
’k Zal Uwen lof
Mijn broederen vertellen.
’k Heb, in Uw huis bij al mijn metgezellen,
Dan prijzensstof.

12

Gij, die God vreest, gij allen prijst den HEER’;
Dat Jakobs zaad Zijn groten naam vereer’;
Ontzie Hem toch, o Israël, en leer
Vertrouwend wachten.
Wie mij veracht’, God wou mij niet verachten,
Noch oor noch oog
Van mijn verdrukking wenden;
Maar heeft verhoord, wanneer ik uit d’ ellenden
Riep naar omhoog.

13

Ik loof eerlang U in een grote schaar,
En, wat ik U beloofd’ in ’t heetst gevaar,
Betaal ik, op het heilig dankaltaar,
Bij die U vrezen,
’t Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen,
Ten dis geleid,
Wie God zoekt, zal Hem prijzen.
Zo leev’ Uw hart, door ’s hemels gunstbewijzen,
In eeuwigheid.

14

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen,
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

15

Wie vet is, eet, en knielt voor Isrels Heer’;
Wie ’t stof bewoont, bukt mede voor Hem neer;
En wie zijn ziel bij ’t leven nu niet meer
Heeft kunnen houden.
Het vrome zaad van die op God betrouwden
Zal, door Zijn kracht,
Hem dienen, voor Hem leven.
Het zal den HEEReens worden aangeschreven,
ln ’t nageslacht.

16

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
Om ’t nakroost, dat den HEERwordt toebereid,
Te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.

WDogMQpUOiBQc2FsbSAyMgpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBhZW9saXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKSzogRwpHMiBFMiBBMiBHIEcgYyBjIEIyIEEyIEcyIHoyIHwKdzpNaWpuIEdvZCwgbWlqbiBHb2QsIHdhYS1yb20gdmVyLWxhYXQgR2lqIG1paiwKRDIgRyBBIEIyIEIyIEEgRyBFMiBFMiBGMiB6MiB8Cnc6RW4gcmVkdCBtaWogbmlldCwgdGVyLXdpamwgaWsgendvZWcgZW4gc3RyaWrigJksCkcyIEEgQiBFIEIgYyBCIEEyIEEyIEcyIHoyIHwKdzpFbiBicnVsLWxlbmQga2xhYWcgaW4gZOKAmX5hbmctc3RlbiBkaWUgaWsgbGlq4oCZPwpCMiBBIEcgRjIgRTIgejIgfAp3OkR1cyBmZWwgZ2Utc2xhLWdlbj8KQjIgQiBCIEEyIEQyIEcgQSBCIGMgQjIgQTIgejIgfAp3OuKAmXR+WmlqIGlrLCBtaWpuIEdvZCwgYmlqIGRhZyBtb29n4oCZIGJpdC10ZXIga2xhLWdlbi4KQjIgQiBCIEUyIEAgfAp3OkdpaiBhbnQtd29vcmR0IG5pZXQ7CkYyIEcgQSBCIEEgRzIgRjIgejIgfAp3OuKAmXR+WmlqIGlrIGRlcyBuYWNodHMgbW9vZ+KAmSBrZXItbWVuLgpEMiBFIEYgRyBHIEEgQiBjIEIgQTIgRzIgejIgfAp3OklrIGhlYiBnZWVuIHJ1c3QsIG9vayB2aW5kIGlrIGdlZW4gb250LWZlci1tZW4sCkIyIEEyIEYyIEUyIHoyIHxdCnc6SW4gbWlqbiB2ZXItZHJpZXQuCg==

Onberijmde versie Psalm 22:1-32 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.
 2. Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens?
 3. Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des nachts, en ik heb geen stilte.
 4. Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israels.
 5. Op U hebben onze vaders vertrouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen uitgeholpen.
 6. Tot U hebben zij geroepen, en zijn uitgered; op U hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden.
 7. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk.
 8. Allen, die mij zien, bespotten mij; zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende:
 9. Hij heeft het op den HEERE gewenteld, dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan hem heeft!
 10. Gij zijt het immers, Die mij uit den buik hebt uitgetogen; Die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijner moeders borsten.
 11. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
 12. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.
 13. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd.
 14. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw.
 15. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden; mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands.
 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods.
 17. Want honden hebben mij omsingeld; een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven.
 18. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; zij schouwen het aan, zij zien op mij.
 19. Zij delen mijn klederen onder zich, en werpen het lot over mijn gewaad.
 20. Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp.
 21. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds.
 22. Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen.
 23. Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.
 24. Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israel!
 25. Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep.
 26. Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen.
 27. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.
 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken, en zich tot den HEERE bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden.
 29. Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst onder de heidenen.
 30. Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.
 31. Het zaad zal Hem dienen; het zal den HEERE aangeschreven worden tot in geslachten.
 32. Zij zullen aankomen, en Zijn gerechtigheid verkondigen den volke, dat geboren wordt, omdat Hij het gedaan heeft.

Samenvatting:

Smeekgebed van David, naar aanleiding van vervolging. Net zoals de vijanden van David hem hebben vervolgd, zo is Jezus Christus vervolgd en gedood door Zijn vijanden, die Hem niet als koning wilden. Psalm 22 wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren geciteerd rond het lijden van Christus.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16