1

Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw naam alleen
Zij, om Uw trouw en goedertierenheên,
All’ eer en roem gegeven.
Waarom, o HEER’, zou ’t heidendom met spot,
Dan zeggen: “Waar, waar is toch nu hun God,
Bij hen zo hoog verheven?”

2

Nochtans is God het doel van onzen lof,
Hij, onze God, Hij woont in ’t hemelhof
En doet al Zijn behagen.
Hun afgoôn zijn van zilver en van goud;
Slechts mensenwerk, waaraan zo snood als stout
Gods eer wordt opgedragen.

3

Zij hebben wel een mond, doch die niet spreekt,
Wel ogen, doch waaraan ’t gezicht ontbreekt,
’t Licht kan hun niets ontdekken.
Geen klank, hoe schel, dringt immer hun in ’t oor.
Men zett’ hun vrij den besten wierook voor,
’t Kan hun geen reuk verwekken.

4

Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan,
Hun voet, hoe welgevormd, kan nimmer gaan,
Hun keel geen klanken geven.
Hun maker deel’ in hun veracht’lijk lot;
Die op hen steunt, miss’ nevens hen ’t genot
Van ’t duurgeschatte leven.

5

Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER’!
Hij is hun hulp, hun sterkt’ en al hun eer,
Hun schild, dat nooit zal wijken.
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht!
Hij is hun schild, hun hulp, die hun Zijn macht
Zo menigwerf deed blijken.

6

Vertrouwt op God, gij allen, die Hem vreest;
Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest;
De HEERwas ons gedachtig.
Zijn zegen blijft op Israël verspreid;
Aarons huis is die ook toebereid;
God is getrouw en machtig.

7

Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,
Wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot.
Hij zal ze groter maken,
En z’ u, zowel als ’t kroost, dat gij bemint,
Dat, nevens u, zich aan Gods wet verbindt,
In dubb’le maat doen smaken.

8

D’ algoede God, die door Zijn grote kracht,
Den hemel schiep, deez’ aard’ heeft voortgebracht,
Beschenkt u met Zijn zegen.
De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon;
Maar ’t mensdom heeft de vruchtbaar’ aard’ ter woon
Van onzen God verkregen.

9

In ’t stille graf zingt niemand ’s HEEREN lof.
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,
Kan Hem geen glorie geven;
Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid
Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.
Looft God, de bron van ’t leven!

WDogMQpUOiBQc2FsbSAxMTUKTTogQwpMOiAxLzQKQzogZG9yaXNjaApTOiDCqSAyMDIxIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDEKQTIgYyBCIEEyIEQyIEYgRiBHIEcgQTIgfAp3Ok5pZXQgb25zLCBvIEhFRVLigJksIG5pZXQgb25zLCBVdyBuYWFtIGFsLWxlZW4KeiBBIGMyIGMyIGQgZCBjIEEgX0IyIEcyIEYyIHoyIHwKdzpaaWosIG9tIFV3IHRyb3V3IGVuIGdvZS1kZXItdGllLXJlbi1oZcOqbiwKQTIgRyBGIEUgRiBEMiBDMiB6MiB8Cnc6QWxs4oCZIGVlciBlbiByb2VtIGdlLWdlLXZlbi4KRjIgRiBHIEEyIEIyIGMgZCBjIEIgQTIgejIgfAp3OldhYS1yb20sIG8gSEVFUuKAmSwgem91IOKAmXR+aGVpLWRlbi1kb20gbWV0IHNwb3QsCmMyIGMgQiBBMiBFMiBGIEEgRyBGIEUyIHoyIHwKdzpEYW4gemVnLWdlbjog4oCcV2Fhciwgd2FhciBpcyB0b2NoIG51IGh1biBHb2QsCkEyIEcgRSBGIEcgRTIgRDIgejIgfF0KdzpCaWogaGVuIHpvIGhvb2cgdmVyLWhlLXZlbj/igJ0K

Onberijmde versie Psalm 115:1-18 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.
 2. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is nu hun God?
 3. Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
 4. Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;
 5. Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
 6. Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet;
 7. Hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet; zij geven geen geluid door hun keel.
 8. Dat die hen maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.
 9. Israel! vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
 10. Gij huis van Aaron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
 11. Gijlieden, die den HEERE vreest! vertrouwt op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
 12. De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen; Hij zal het huis van Israel zegenen, Hij zal het huis van Aaron zegenen.
 13. Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten.
 14. De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.
 15. Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
 16. Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.
 17. De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn.
 18. Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah!

Samenvatting:

Loflied dat Gods volk aanspoort om alleen op God te vertrouwen en Hem alleen te dienen, door hen eraan te herinneren dat Hij alleen hun diepste trouw waard is. Op de achtergrond is de verleiding aanwezig om (terug) te keren naar de goden van andere volken.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16