1

Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij’
En U geheiligd zij.

2

Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart;
Waarom verstoot Gij m’ uit Uw ogen,
Waarom ga ik terneergebogen,
Door ’s vijands wreed geweld benard,
Gestaag in ’t aak’lig zwart?

3

Zend HEER’, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

4

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt’
Mij eindeloos verheugt.

5

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g’ onrustig in uw lot?
Berust in ’s HEEREN welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev’, naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.

WDogMQpUOiBQc2FsbSA0MwpNOiBDCkw6IDEvNApDOiBoeXBvLWlvbmlzY2gKUzogwqkgMjAyMSAtIGxpdHVyZ2llLm51ClE6IDE0MAolJU1JREkgcHJvZ3JhbSAxCks6IEcKRzIgQTIgQTIgRyBHIGMgYyBCMiBBMiB8Cnc6R2UtZHVjaC10ZSBHb2QsIGhvb3IgbWlqbiBnZS1iZS1kZW47CnogRyBBMiBjMiBCIEEyIEcyIEYgRzIgejIgfAp3OlN0cmlqZCB2b29yIG1pam4gcmVjaHQsIGVuIG1hYWsgbWlqIHZyaWoKQjIgQiBCIEEgQSBCIGQyIF5jIGQyIHoyIHwKdzpWYW4gaGVuLCBkaWUgdm9sIGFyZy1saXMtdGlnLWhlLWRlbiwKQTIgQSBBIEIyIEEyIEcgRiBFMiBEMiB6MiB8Cnc6R2UtcmVjaC10aWctaGVpZCBlbiB0cm91dyB2ZXItdHJlLWRlbiwKQjIgZCBjIEIgQSBCMiBjMiBCIHoyIHwKdzpPcC1kYXQgbWlqbiB6aWVsIFV3IG5hYW0gYmUtbGlq4oCZCkIgQSBHIEcgRiBHMiB6MiB8XQp3OkVuIFUgZ2UtaGVpLWxpZ2QgemlqLgo=

Onberijmde versie Psalm 43:1-6 (SV) Bijbelvertaling aanpassen

  1. Doe mij recht, o God! en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.
  2. Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking?
  3. Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;
  4. En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
  5. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Samenvatting:

Aansluitend op psalm 42 vraagt de dichter aan God om hem recht te doen en hem tot Zijn heiligdom te leiden. Psalm 42 en 43 vormden mogelijk vroeger één geheel lied.

Te zingen bij:

Instrumentpiano
Zangwijzeritmisch
Snelheid100
BijbelvertalingSV
Tekst16