1

’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t’ allen tijd, vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zomin de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zomin zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

2

Ik heb, dit was Uw taal, een vast verbond gemaakt
Met Mijnen gunsteling, dien steeds Mijn oog bewaakt.
Ik heb aan Mijnen knecht, aan Mijnen uitverkoren’,
Aan David in Mijn gunst, met enen eed gezworen:
“Ik zal van kind tot kind, tot aan het eind der dagen,
Uw zaad bevestigen, en uwen rijkstroon schragen”.

3

De hemel looft, o HEER’, Uw wond’ren dag en nacht,
Uw waarheid wordt op aard’ de glorie toegebracht;
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog’ bevatten,
Wie hunner is, o HEER’, met U gelijk te schatten?

WDogMQpUOiBQc2FsbSA4OToxCk06IEMKTDogMS80CkM6IGh5cG8taW9uaXNjaApTOiDCqSAyMDIzIC0gbGl0dXJnaWUubnUKUTogMTQwCiUlTUlESSBwcm9ncmFtIDE2Cks6IEcKRzIgRSBEIEcgQSBCMiBCMiBkIGMgQjIgQTIgRzIgejIgfAp3OuKAmWt+WmFsIGVldS13aWcgemluLWdlbiB2YW4gR29kcyBnb2UtZGVyLXRpZS1yZW4taGXDqm47CkcyIEUgRCBHIEEgQjIgQjIgZCBjIEIyIEEyIEcyIHoyIHwKdzpVdyB3YWFyLWhlaWQgdOKAmX5hbC1sZW4gdGlqZCwgdmVyLW1lbC1kZW4gZG9vciBtaWpuIHJlw6puLgpCMiBCIEEgRyBjIEIyIEcyIEEgRiBHIEYgRTIgRDIgejIgfAp3OklrIHdlZXQsIGhvZSDigJl0fnZhc3QgZ2UtYm91dyB2YW4gVS13ZSBndW5zdC1iZS13aWotemVuCkQyIEUgRyBHIEYgRzIgRDIgRyBBIEIgRyBjMiBCMiB6MiB8Cnc6TmFhciBVdyBnZS1tYWFrdCBiZS1zdGVrLCBpbiBlZXUtd2lnLWhlaWQgemFsIHJpai16ZW47CmQyIGMgQiBBIEEgRzIgYzIgQiBBIEcgRiBFMiBEMiB6MiB8Cnc6Wm8tbWluIGRlIGhlLW1lbCBvb2l0IHVpdCB6aWotbmVuIHN0YW5kIHphbCB3aWota2VuLApBMiBCIEEyIEcyIEYgRzIgQTIgQiBkIGMgQiBBMiBHMiB6MiB8XQp3OlpvLW1pbiB6YWwgVS13ZSB0cm91dyBvb2l0IHdhbmvigJktbGVuIG9mIGJlLXp3aWota2VuLgo=

Onberijmde versie Psalm 89:1-53 (HSV) Bijbelvertaling aanpassen

 1. Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet.
 2. Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen,
  van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken.
 3. Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden;
  Uw trouw hebt U vast doen staan in de hemel zelf.
 4. Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met Mijn uitverkorene,
  Ik heb Mijn dienaar David gezworen:
 5. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden,
  uw troon bouwen van generatie op generatie.
 6. Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE,
  ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen.
 7. Want wie kan in de hemel met de HEERE gemeten worden?
  Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten?
 8. God is zeer geducht in de raad van de heiligen
  en ontzagwekkend boven allen die Hem omringen.
 9. HEERE, God van de legermachten, wie is als U?
  Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U.
 10. U heerst over de overmoed van de zee;
  wanneer haar golven zich verheffen, stilt Ú ze.
 11. Ú hebt Rahab als een dodelijk gewonde verbrijzeld,
  U hebt Uw vijanden verstrooid met Uw sterke arm.
 12. De hemel is van U, ja, de aarde is van U;
  de wereld en al wat ze bevat, die hebt Ú gegrondvest.
 13. Het noorden en het zuiden, die hebt Ú geschapen,
  Tabor en Hermon zingen vrolijk om Uw Naam.
 14. U hebt een arm met macht,
  Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven.
 15. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon,
  goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.
 16. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent,
  zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht.
 17. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam
  en worden door Uw gerechtigheid verheven.
 18. Want U bent het sieraad van hun kracht;
  door Uw welbehagen zal onze hoorn opgeheven worden.
 19. Want ons schild is van de HEERE,
  onze koning van de Heilige van Israël.
 20. Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw heilige, en gezegd:
  Ik heb een held van hulp voorzien,
  Ik heb een verkorene uit het volk verheven.
 21. Ik heb David, Mijn dienaar, gevonden;
  met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd.
 22. Mijn hand zal hem doen standhouden,
  ja, Mijn arm zal hem sterk maken.
 23. Geen vijand zal hem overweldigen,
  geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken.
 24. Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen,
  wie hem haten, zal Ik treffen.
 25. Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn,
  zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven worden.
 26. Ik zal zijn hand op de zee leggen,
  zijn rechterhand op de rivieren.
 27. Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader,
  mijn God en de rots van mijn heil.
 28. Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken,
  tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.
 29. Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden,
  aan Mijn verbond met hem trouw blijven.
 30. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan
  en zijn troon als de dagen van de hemel.
 31. Als zijn kinderen Mijn wet verlaten
  en in Mijn bepalingen niet gaan,
 32. als zij Mijn verordeningen ontheiligen
  en Mijn geboden niet in acht nemen,
 33. dan zal Ik hun overtreding met de roede straffen
  en hun ongerechtigheid met slagen.
 34. Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen
  en in Mijn trouw niet falen.
 35. Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen
  en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen.
 36. Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid:
  Nooit zal Ik tegen David liegen!
 37. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven,
  zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.
 38. Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan;
  de getuige hoog aan de hemel is trouw.
 39. Maar Ú hebt hem verstoten en verworpen,
  U bent verbolgen geworden op Uw gezalfde.
 40. U hebt het verbond met Uw dienaar tenietgedaan,
  U hebt zijn diadeem ontheiligd en op de aarde geworpen.
 41. U hebt een bres geslagen in al zijn muren,
  U hebt zijn vestingen in puin gelegd.
 42. Alle voorbijgangers op de weg hebben hem beroofd;
  zijn buren is hij tot smaad geworden.
 43. U hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verheven,
  U hebt al zijn vijanden verblijd.
 44. Ja, U hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd,
  U hebt hem in de strijd geen stand doen houden.
 45. U hebt zijn luister doen ophouden,
  U hebt zijn troon op de aarde neergestoten.
 46. U hebt de dagen van zijn jeugd verkort,
  U hebt hem met schaamte bedekt.
 47. Hoelang nog, HEERE? Zult U Zich voor altijd verbergen?
  Hoelang zal Uw grimmigheid branden als een vuur?
 48. Bedenk hoe kort mijn levensduur is.
  Waarom zou U alle mensenkinderen tevergeefs geschapen hebben?
 49. Welke man leeft er die de dood niet zien zal,
  die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf?
 50. Heere, waar zijn Uw vroegere blijken van goedertierenheid?
  U hebt ze David gezworen bij Uw trouw.
 51. Denk, Heere, aan de smaad van Uw dienaren;
  de hoon van alle grote volken, die ik in mijn binnenste meedraag.
 52. Daarmee smaden Uw vijanden, HEERE,
  daarmee smaden zij de voetstappen van Uw gezalfde.
 53. De HEERE zij voor eeuwig geloofd.
  Amen, ja, amen.

Dichter:

Onberijmd: Ethan, berijmd: Johannes Eusebius Voet

Samenvatting:

Gebed van Ethan ten gunste van van het koningshuis van David. De psalm begint met een lofzang op de goedheid en heerschappij van God (2-38). Het tweede gedeelte (39-53) is een klaagzang over de ramp die het volk heeft getroffen (mogelijk de Babylonische ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem), een smeekgebed aan God om in te grijpen en een herinnering aan Gods eigen beloften over een eeuwigdurend koningschap van het huis van David.

Te zingen bij:

Messiaanse psalm

Deze psalm bevat één of meerdere profetieën die door Jezus Christus, de Zoon van God, zijn vervuld tijdens Zijn geboorte, leven op aarde of Zijn lijden en sterven aan het kruis. In de onberijmde tekst zijn deze rood weergegeven.

Bekijk de profetie en de vervulling op messias.nu

Deze website is nog in ontwikkeling

Momenteel is deze website in bèta-versie beschikbaar. U kunt al wel gebruik maken van deze website. In de komende maanden worden moeilijke en verouderde woorden (in de psalmberijming van 1773 en de klassieke liturgische formulieren) voorzien van uitleg. Help mee en ondersteun deze werkzaamheden.

Psalmen: 150 van 150
Formulieren: 0 van 8
Instrumentorgel
Zangwijzeritmisch
Snelheid100M50
BijbelvertalingHSV
Tekst17